Tiếng Việt

GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN

Học online, chất lượng như offline

Khoá học online: Tiếng Anh giao tiếp

Tài liệu khoá học:

Thông tin giảng viên

Cô Trần Thanh Vân

  • 6 năm kinh nghiệm
  • Chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ TESOL
  • Tốt nghiệp bằng thạc sỹ tại University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada
  • Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh

  • 6 năm kinh nghiệm
  • Tốt nghiệp MA International Relations tại Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Thạc sĩ Quan hệ quốc tế tại Adam Mickiewicz University (top 3 Ba Lan) Sinh sống và làm việc tại Australia từ 2018 – Chứng chỉ IELTS 8.0 – Chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ TESO